Newsletter

buletini

Prill – Qershor 2014

PËRMBAJTJA

Faqe 1

  • Informimi mbi te gjeturat e monitorimit te gjykatave

Faqe 2

  • Punetori per edukimin e publikut
  • ATRC inicion themlimin e komitetit konsultativ per themelimin e komitetit konsultativ per pjesemarrjen e qytetareve ne procesin e vendimmarrjes ne komunen e Kamenices dhe Vitise.

Faqe 3

  • Korrupsioni pengese serioze per sistemin e qendrushem te energjise ne evropen juglindore

Faqe 4

  • Rritja e vetëdijes dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në sistemin e drejtësisë
  • Aktiviteteve ne kuader te kampanjes: ta pastrojme kosoven

Faqe 5

  • Trajnim per organizatat e shoqerise civile ne temen mjedisi ne bashkimin evropian: mundesite financiare dhe politikat mjedisore

Faqe 6

  • ATRC monitoron procesin e kthimit të të zhvendosurve nga vendet e treta
  • Misioni i ATRC-se

Numrat e Mëparshem

This site is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID).
The contents are the sole responsibility of ATRC and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.