Newsletter

buletini

Prill – Qershor 2014

PËRMBAJTJA

Faqe 1

  • Informimi mbi te gjeturat e monitorimit te gjykatave

Faqe 2

  • Punetori per edukimin e publikut
  • ATRC inicion themlimin e komitetit konsultativ per themelimin e komitetit konsultativ per pjesemarrjen e qytetareve ne procesin e vendimmarrjes ne komunen e Kamenices dhe Vitise.

Faqe 3

  • Korrupsioni pengese serioze per sistemin e qendrushem te energjise ne evropen juglindore

Faqe 4

  • Rritja e vetëdijes dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në sistemin e drejtësisë
  • Aktiviteteve ne kuader te kampanjes: ta pastrojme kosoven

Faqe 5

  • Trajnim per organizatat e shoqerise civile ne temen mjedisi ne bashkimin evropian: mundesite financiare dhe politikat mjedisore

Faqe 6

  • ATRC monitoron procesin e kthimit të të zhvendosurve nga vendet e treta
  • Misioni i ATRC-se

Numrat e Mëparshem